Algemene voorwaarden

De privacy policy en informatie omtrent cookies en data-bescherming kun je hier vinden.
1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Car Care Nederland. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Car Care Nederland. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Car Care Nederland behoudt zich het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Car Care Nederland erkend.

1.4 Car Care Nederland garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Car Care Nederland bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde product niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant uiterlijk binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Car Care Nederland zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Car Care Nederland geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 U heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

4.2 Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, te sturen via info@carcarenederland.nl
Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.
Wij verzoeken u het product in de originele verpakking te retourneren.

4.3 Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen binnen 14 dagen nadat u hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft.
Bij het retourneren van een complete bestelling bieden wij u een verzendmethode aan waar u 50% korting krijgt op de verzendkosten. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 3.48 incl. btw zullen bedragen.
Bij alternatieve methodes draagt u zelf de kosten voor de retourzending. Bij het retourneren van een incomplete bestelling draagt u zelf de kosten voor de retourzending.

4.4 Uitsluiting herroepingsrecht.
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals bedrukte of borduurde producten.
Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden, zoals handschoenen.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Car Care Nederland, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Car Care Nederland. Car Care Nederland houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitleveren van uw bestelling.

5.2 Car Care Nederland respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Car Care Nederland maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. U kunt enkel en alleen op deze mailinglijst terecht komen door hier zelf goedkeuring voor te geven.

5.4 Car Care Nederland verstuurd uw naam en adres gegevens door de externe verzendpartner: MyParcel, ter afhandeling van de bezorging van uw bestelling.

5.5 Car Care Nederland verstuurd uw naam en het totaalbedrag van de bestelling naar de externe betaalprovider: Mollie Payments, ter afhandeling van de digitale betaling van uw bestelling.

5.6 Alle persoonlijke informatie die onder de Wet Persoonsregistraties, of onder de GDPR Wetgeving valt kan opgevraagd, bewerkt en verwijderd worden op aanvraag.

6. Garantie

6.1 Car Care Nederland garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Car Care Nederland komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Car Care Nederland is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Car Care Nederland) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Car Care Nederland via info@carcarenederland.nl

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Car Care Nederland schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend aan Car Care Nederland.

Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, komt dit recht tot reclameren en terugzending geheel te vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Car Care Nederland gegrond worden bevonden, zal Car Care Nederland naar haar keuze; of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Car Care Nederland en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Car Care Nederland) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Car Care Nederland gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Car Care Nederland voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Car Care Nederland is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Eventuele verzendkosten in geval van retourzending en/of heenzending worden enkele gedekt door Car Care Nederland indien het defect onder garantie gegrond wordt bevonden. In geval van afkeur worden gedekte verzendkosten in rekening gebracht bij de afnemer. Verzending geschiet pas na betaling van verzendkosten. Indien geen betaling plaatsvind binnen 30 dagen worden de geretourneerde producten vernietigd, waarmee Car Care Nederland de kwestie als afgerond beschouwd.

6.7 Deze garantie geldt niet indien: A) zolang de afnemer jegens Car Care Nederland in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Car Care Nederland en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Car Care Nederland zich het recht om de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Car Care Nederland slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Car Care Nederland gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Car Care Nederland kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Car Care Nederland en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Car Care Nederland op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Car Care Nederland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Car Care Nederland gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Car Care Nederland is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen van het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Car Care Nederland alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel en gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Car Care Nederland behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Car Care Nederland gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Car Care Nederland bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Car Care Nederland is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Car Care Nederland aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Car Care Nederland zolang de afnemer de vorderingen van Car Care Nederland uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Car Care Nederland wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Car Care Nederland geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Car Care Nederland of een door Car Care Nederland aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Car Care Nederland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Car Care Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Car Care Nederland.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Car Care Nederland en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda kennis, tenzij Car Care Nederland er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Car Care Nederland
Drontenhof 3
5043HL Tilburg
06-45957832
info@carcarenederland.nl
www.carcarenederland.nl
KvK: 69877602
BTW: NL001780161B17

Voorwaarden omtrent het gebruik van Klarna Achteraf Betalen

Om je de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen jouw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en die betaalmethoden kunnen afstemmen op jou. Je overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met:
Klarna’s eigen privacyverklaring

Gratis verzending in NL

Op bestellingen boven € 50,-

Voor 17 uur* besteld

dezelfde dag verzonden

We ship Europe-wide

Just ask us for a quote

Van fanaten, voor fanaten

Ons team staat voor je klaar

×